Dokument‎ > ‎

Ordningsregler

Att bo i bostadsförening innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga med­lem­mar! Vi är 21 lägenheter och vi som bor här hjälps alla åt att vårda vår fastighet och skapa god grannsämja. Alla delar ansvaret för detta.

 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

 

 

 

Allmän aktsamhet. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

 

Anslagstavla. På anslagstavlorna i entréplanet får anslag som berör oss alla sättas upp, relevant information till andra i huset (men däremot inte reklam och dylikt). Sätt upp ett anslag om du tänker ha fest, om du har upphittat eller tappat bort ett föremål eller om du ska göra några ombyggnader eller repara­tioner som kan medföra oljud eller andra störningar för grannarna.

 

Barnvagn får, liksom andra föremål, ej ställas i trapphusen på grund av brandsäkerheten, städning och fram­komlighet. Ställ barnvagn på gården eller i det särskilda barnvagnsutrymme som finns i gårdshuset. Kom ihåg att påminna gäster att detta gäller dem också.

 

Blomlådor är inte tillåtna utanför fönstren, förutom bottenvåningens fönster mot innergården. På balkong­erna går det bra med blomlådor om de är säkert monterade.

 

Brandskydd. Fungerande brandvarnare ska finnas i tillräcklig mängd i lägenheten. Kontrollera batteriet med jämna mellanrum. Man bör även ha brand­släckare.

 

Cyklar ställs på uppställningsplatsen under taket på gården eller i gemensamhets­utrym­mena i källaren. Cyklar får däremot inte ställas i trappuppgångarna.

 

Droppande kranar drar mycket vatten och det är medlemmarnas skyldighet att se till att byta packningar och hålla dem täta.

 

Droppande värmeelement kan medföra skador och problem med värmesystemet. Meddela styrelsen om dina element skulle börja droppa.

 

Eldningsförbud gäller om rökkanalen inte har tätats och eldstad och rökgång provtryckts och godkänts.

 

Entrédörrar. Se alltid till att ytterdörrarna blir ordentligt stängda. På vintern kan de ibland gå trögt på grund av kylan eller att det ligger grus i vägen. Då vi tidigare har haft inbrott i föreningen uppmanar vi alla att inte släppa in obehöriga. Det kan vara hjälpsamt att släppa in någon som saknar portkoden men fråga då trevligt vem de ska besöka för att försäkra oss om att ingen obehörig kommer in.

 

Fest. Informera dina grannar i god tid om du tänker ha fest och visa hänsyn!

 

Förfrågningar från styrelsen. Medlemmarna är skyldiga att snarast svara på olika förfrågningar från styrelsen om skötselfrågor, tider att komma in i lägenheten och andra samarbetsfrågor.

 

Glasåtervinning och grovsopor, se sopor.

 

Grillning på gården och balkongerna kan störa grannarna. Om du vill grilla – meddela grannarna i god tid så att de kan stänga sina fönster.

 

Grovsopor, se sopor.

 

Gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm. samlas ihop efter dagens slut. Alla får använda gården och gårdsmöblerna men måste också städa efter sig. Ska man vara många bör man meddela grannarna och boka i förväg.

 

Gårds- och städdagar. På våren och hösten brukar gårds- och städdagar anordnas. Då hjälps vi åt att plantera och göra gården snygg och vid behov med grovstädning av vind, källare och andra gemensamma utrymmen. Styrelsen eller lämplig arbetsgrupp kallar då till dagen. Alla förutsätts delta. Den som är förhindrad att delta kan kompensera med annan insats.

 

Hemförsäkring skall du alltid ha för att skydda dig mot skador, inbrott eller annan olyckor. Du bör också komplettera din hemförsäkring med ett ”bostadsrättstillägg” för att täcka eventuella skador på fastigheten som du kan bli skyldig att ersätta föreningen för. Tala med ditt försäkringsbolag.

 

Husdjur. Boende i huset får inte ha husdjur som utgör fara eller besvär för föreningen eller andra i huset. Det gäller giftormar, giftiga spindlar, etc. samt så kallade kamphundar eller andra uppenbarligen olämpliga djur av icke husdjurskaraktär. Husdjur ska inte vara lösspringande inom föreningens område.

 

Huvudkranar för vatten till lägenheten finns i källaren, vid stigarledningen för respektive köks- och WC-stam. Huvudkran för hela huset finns i det innersta rummet innanför värmecentralen, och för gasen i källar­förråd nr 4 rakt nedanför källartrappan från gården. Om du renoverar vattenled­ning­arna i din lägenhet ska du installera egna avstängnings­kranar. Annars måste kranen i källaren stängas av vid byte av packningar eller annan service. Om du behöver göra det – tala med dina grannar först! Det är risk för skador om någon skulle köra en tvättmaskin när man stänger av.

 

Inbrott. Om du skulle drabbas av inbrott eller ser att ett inbrott eller inbrottsförsök har gjorts hos någon annan, i källaren, på vinden eller något annat utrymme, meddela genast styrelsen.

 

Istappar och risk för snöras. Den takvärme vi har installerat klarar normala förhållanden men ibland kan det ändå bli isklumpar på taket och istappar. Det är ett gemensamt ansvar att se till att is och snö inte faller ner och skadar någon på gatan eller gården. Hjälp till att uppmärksamma styrelsen och att ställa ut bockar och varningar! Bockarna finns nedanför källartrappen från gården, snett fram till höger. Innanför källar­dörren eller vid sopbehållarna står också snöskovel och kvast. Istappar kan vi hjälpas åt att knacka ner inifrån lägenheterna.

 

Kontaktuppgifter. Sekreteraren sammanställer en telefon- och e-postlista till alla medlemmar i föreningen. Det är ditt ansvar att uppdatera dina uppgifter. För att kunna få tag på någon som har tillgång till lägenheten om du skulle vara oanträffbar, exempelvis om det skulle bli en vattenskada eller det varit ett inbrott, vill vi gärna att du också lämnar uppgift om en akut kontaktperson som om möjligt också har nyckel.

 

Köksfläktar. Det är förbjudet med utsugsfläkt i köken om inte rökkanalen har tätats. Det är annars stor risk att grannarna får ditt matos genom sprickor i skorstenarna. Där­emot går det bra med en kolfilterfläkt.

 

Lägenhetsbesiktning. Föreningen utför återkommande besiktningar av lägenheterna och husets övriga utrymmen. Medlemmarna är skyldiga att lämna tillträde till lägenheten och andra utrymmen och på alla sätt underlätta planeringen och genom­förandet av detta.

 

Lösa föremål får inte finnas i vindsgångarna, på trapplanen eller i porten på grund av brandsäker­hetsskäl och krav från brandmyndigheten och därmed samman­hängande försäkringskrav. Det hindrar också trapp­städningen och framkomlighet för soptömning, sjuktransporter och annat. Styrelsen har rätt att flytta sådant som står i vägen och i påkallade fall kassera det. Den som ställt ut något svarar för eventuella ekonomiska påföljder. Detta gäller även dörrmattor.

 

Markiser, antenner och liknande får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Den enskilde medlemmen är ensam ansvarig för att sådana installationer hålls i snyggt och säkert skick, för eventuella skador som åsamkas föreningen eller tredje part och för kostnader vid nedtagning.­

 

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller markbeläggningen. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- och sotfläckar.

 

Mattpiskning. För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm. finns piskställning på gården.

 

Pappersåtervinning. Papper och kartong ska kastas vid åter­vinningsstationen vid Kung­stens­gatans hörn mot Drottninggatan eller vid Upplandsgatan.

 

Portkod. Var noga med att inte lämna ut portkoden till obehöriga. För tillfälliga besökare, använd den särskilda ”hantverkarkoden” som vi byter oftare. Kontakta styrelsen (kassören) för upplysningar om den aktuella koden.

 

Råttor och ohyra. Meddela genast styrelsen om du skulle lägga märke till något sådant.

 

Rökning i trappuppgång och andra gemensamma inomhusutrymmen är förbjuden. Stå heller inte och rök så att röken drar in genom öppna fönster eller balkonger. Du som röker eller har besökande som röker – ta ansvar för att det inte ligger fimpar och skräp på gården!

 

Skador och åverkan. Meddela styrelsen om du upptäcker att det gjorts åverkan eller uppstått skador på fastigheten.

 

Snöröjning och sandning sköts av medlemmarna. Vi utarbetar ett veckoschema som visar vilken vecka respektive lägenhet har ansvar för detta. På gården ska en drygt en meter bred gång mellan de båda trapp­utgång­arna, källardörren och fram till sopbehållarna hållas skottad och sandad, och det ska hållas rent utanför entréerna ut mot gatan. Detta måste vara gjort på morgonen, annars töms inte soporna. Skyffel och kvast står innanför källardörren från gården eller vid sopbehållarna och sand finns i en låda vid sopbehållarna.

 

Sopor. Hushållssopor slängs i sopbehållarna i gårdshuset. Släng inte sådant som inte hör hemma där! De ska vara ordentligt förpackade i väl försluta soppåsar så att inget rinner ut när soporna töms. Tömning sker tisdagar och fredagar.

 

Grovsopor, kartonger, emballage, flaskor och mer skrymmande saker måste varje medlem själv ta hand om. Sådant får inte ställas i vinds- och källargångarna eller i gårdshuset. Miljöfarligt avfall – som lösningsmedel, färg, kemikalier etc. – får inte slängas i soporna eller hällas ut i avloppen i lägenheterna eller på gården. Naturligtvis inte heller spackel som kan orsaka stopp i avloppen. Detta lämnas på en miljöstation. Den närmaste är Vanadisberget, med infart från Cederdalsgatan mellan Norrtull och Roslagstull. Med jämna mellanrum kan man också lämna till en ambulerande miljö­station som stannar vid Drottninggatan. Se annons i lokaltidningarna.

 

Papper, kartong, glas, metall mm. kastas vid återvinningsstationen vid Kungstens­gatans hörn mot Drottning­gatan eller vid Upplandsgatan.

 

Störningar. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrel­sen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som trapphus, gården, m.m.

 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Undvik alltid störande ljud. TV, radio eller annan ljudanlägg­ning ska hållas på en sådan nivå att andra inte störs. Har du fest så informera grannarna i god tid innan, om du tror att du kan störa. Tänk på att ditt golv är grannens tak. Saker man tappar eller drar över golvet och även stegljud kan höras väl. Huset är mer lyhört än man tror.

 

Trappstädning sköts av föreningen, men det är var och ens skyldighet att hålla ordning, inte skräpa ner och torka rent om man skulle råka tappa något eller smutsa ner. Som medlem är man också ansvarig för andra boende i lägenheten och besökare.

 

Underhåll, reparationer och ombyggnader. Föreningens respektive medlemmens ansvar och krav vid ombyggnader behandlas utförligt i stadgarna. Observera att på grund av konstruktionen av vår fastighet ska samtliga väggar behandlas som bärande.

 

Ventilation. Huset har ett traditionellt självdragssystem. Se till att hålla ventilations­öppningarna i kök och för tidigare kakelugnar öppningsbara! Se också under Köksfläktar.

 

 

 

Dessa ordningsregler har beslutats av föreningsstämman den 10 maj 2011,

att gälla från och med samma dag.