För boende‎ > ‎

Reperationer och underhåll

Generellt

Allt arbete vid underhåll och ombyggnad skall utföras enligt gällande lagar, normer, försäkringsvillkor  och bransch-standard.

Föreningen rekommenderar att välrenomerade företag anlitas, men absolut krav är att arbete och materialval görs fackmannamässigt. För våtrum och el-arbeten måste arbete utföras av behörig / auktoriserad installatör med våtrumscertifiering. Läs mer här om godkända material och för att hitta certifierade företag https://www.gvk.se/

Underhåll

Medlem har enligt stadgarna skyldighet att underhålla lägenheten, vilket innebär att periodiskt  underhåll skall utföras av lägenhetens ytskikt, VA-armaturer, el-installationer och övrigt inom medlemmens ansvar.

Vid skada skall reparation göras skyndsamt.

Ombyggnad

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

1.     Ingrepp i en bärande konstruktion. Pga konstruktionen av vår fastighet, skall samtliga väggar behandlas som bärande. Bygglov skall där så erfordras sökas och bekostas av medlem.

2.     Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, toalett eller kök. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

Innan arbete påbörjas skall i god tid (min 3 veckor) lämnas till styrelsen en beskrivning över planerade åtgärder, utförande, materialval och ritning eller skiss.

Efter all ombyggnad skall en slutbesiktning utföras av en oberoende besiktningsman på medlems bekostnad.